Podmienky online obchodu

§ 1

Predbežné ustanovenia

 

1.    Internetový obchod ProTerm, dostupný na internetovej adrese https://radiatory-proterm.sk/, prevádzkuje Dawid Fyda, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť pod názvom ProTerm, zapísaný v Centrálnom registri podnikateľských činností a informácií (CEIDG), ktorý vedie minister hospodárstva, NIP 7343554026.

 

2. Tieto obchodné podmienky sú určené Spotrebiteľom aj Podnikateľom využívajúcim Obchod a stanovujú pravidlá používania Internetového obchodu a zásady a postup pri uzatváraní zmlúv o predaji na diaľku so Zákazníkom prostredníctvom Obchodu.

 

§ 2

Definície

 

1) Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára s Predávajúcim zmluvu v rámci Obchodu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.

2. Predávajúci - fyzická osoba vykonávajúca podnikateľskú činnosť pod názvom ProTerm Dawid Fyda, zapísaná v Centrálnom registri podnikateľských činností a informácií (CEIDG), ktorý vedie minister zodpovedný za hospodárstvo, NIP 7343554026

3) Zákazník - akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom obchodu.

4. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca vo vlastnom mene podnikateľskú činnosť, ktorá používa Obchod.

5. Obchod - internetový obchod prevádzkovaný predávajúcim pod internetovou adresou https://radiatory-proterm.sk/

6. zmluva na diaľku - zmluva uzatvorená so zákazníkom v rámci organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci obchodu), bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzatvorenia zmluvy vrátane.

7 Pravidlá a predpisy - tieto pravidlá a predpisy obchodu.

8. Objednávka - prejav vôle zákazníka predložený prostredníctvom objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na výrobok alebo výrobky s predávajúcim.

9. Účet - účet zákazníka v obchode, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté zákazníkom a informácie o jeho objednávkach v obchode.

10. registračný formulár - formulár dostupný v obchode, ktorý umožňuje vytvorenie konta.

11. objednávkový formulár - interaktívny formulár dostupný v Obchode, ktorý umožňuje Zákazníkovi uskutočniť Objednávku, najmä pridaním Výrobkov do Košíka a určením podmienok Kúpnej zmluvy vrátane spôsobu doručenia a platby.

12. nákupný košík - prvok softvéru obchodu, v ktorom sú viditeľné produkty, ktoré si zákazník vybral na nákup, a tiež je možné určiť a upraviť podrobnosti objednávky, najmä množstvo produktov.

13. Produkt - hnuteľná vec/služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

14. Kúpna zmluva - zmluva o predaji Výrobku uzavretá alebo uzatvorená medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Pod kúpnou zmluvou sa v závislosti od vlastností výrobku rozumie aj zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo.

 

§ 3

Kontakt s obchodom

 

1. Adresa predávajúceho: ul. Piękna 9/2, 33-300 Nowy Sącz

2. e-mailová adresa predávajúceho: proterm6@gmail.com

3. telefónne číslo predávajúceho: 668 182 127

(4) Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.

§ 4

Technické požiadavky

 

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok na Výrobky, sú potrebné tieto údaje:

a.    koncové zariadenie s prístupom na internet a webovým prehliadačom

b. aktívne konto elektronickej pošty (e-mail),

c. sú povolené súbory cookie,

§ 5

Všeobecné informácie

 

1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy vrátane prerušenia fungovania Obchodu spôsobené vyššou mocou, neoprávneným konaním tretích strán alebo nekompatibilitou Internetového obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.

2. Prezeranie sortimentu obchodu si nevyžaduje vytvorenie konta. Zadávanie objednávok Zákazníkom na Produkty zo sortimentu Obchodu je možné buď po vytvorení Konta v súlade s ustanoveniami § 6 Obchodných podmienok, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov, ktoré umožnia realizáciu Objednávky bez vytvorenia Konta.

3. Ceny uvedené v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú to ceny brutto (vrátane DPH).

§ 6

Vytvorenie konta v obchode

 

1. Ak si chcete zriadiť účet v obchode, musíte vyplniť registračný formulár. 

2. vytvorenie konta v obchode je bezplatné.

3. prihlásenie do účtu sa uskutoční zadaním prihlasovacieho mena a hesla stanoveného v registračnom formulári.

4. Zákazník má možnosť kedykoľvek vymazať účet bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov, a to zaslaním príslušnej žiadosti predávajúcemu, najmä e-mailom alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

 

§ 7

Pravidlá zadávania objednávky

 

Na podanie objednávky je potrebné:

1. prihláste sa do obchodu (voliteľné);

2. vyberte výrobok, ktorý je predmetom objednávky, a potom kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka" (alebo ekvivalentné tlačidlo);

3. prihlásiť sa alebo využiť možnosť zadania objednávky bez registrácie;

4. ak bola zvolená možnosť odoslania Objednávky bez registrácie - vyplňte Objednávkový formulár zadaním údajov príjemcu Objednávky a adresy, na ktorú má byť Produkt doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia Produktu), zadajte údaje pre faktúru, ak sa líšia od údajov príjemcu Objednávky,

5. kliknite na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile,

6. vybrať si jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby zaplatiť za objednávku v stanovenej lehote podľa § 8 bodu 3.

 

§ 8

Ponúkaný spôsob doručenia a platby

 

1 Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia objednaného výrobku:

a.    Doručenie kuriérom, dobierka,

2 Zákazník môže použiť tieto spôsoby platby:

a.    Platba pri dodaní

b.    Dobierka

c.    Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho

d.    Elektronické platby

e.    Platba platobnou kartou.

(3) Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete na stránkach obchodu.

 

§ 9

Plnenie kúpnej zmluvy

 

1. K uzavretiu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po odoslaní objednávky zákazníkom prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Obchodných podmienok.

2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a súčasne ju prijme na realizáciu. Potvrdenie o prijatí Objednávky a jej prijatí na spracovanie sa vykoná tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v procese zadávania Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na spracovanie, ako aj potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Okamžikom doručenia vyššie uvedeného e-mailu zákazníkovi je kúpna zmluva medzi zákazníkom a predávajúcim uzatvorená.

3. ak si to zákazník vyberie:

a. platba bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, zákazník je povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia kúpnej zmluvy - inak bude objednávka zrušená.

b. na dobierku, zákazník je povinný vykonať platbu pri dodaní.

c. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí zásielky, zákazník je povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky do 3 dní odo dňa prijatia informácie, že zásielka je pripravená na prevzatie.

4. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, Predávajúci odošle Výrobok v lehote uvedenej v jeho popise (podľa odseku 5 tohto článku), a to spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri zadaní Objednávky.

5. A Ak sú objednané Produkty s rôznymi dodacími lehotami, dátumom dodania je najdlhší uvedený dátum.

B Ak sú objednané výrobky s rôznymi dodacími lehotami, zákazník má možnosť požiadať o dodanie výrobkov po častiach alebo o dodanie všetkých výrobkov po dokončení celej objednávky.

6.    Začiatok lehoty na dodanie Výrobku Zákazníkovi sa počíta nasledovne:

a.     Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

b.    Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,

6. Ak sa Zákazník rozhodne pre osobný odber Výrobku, Výrobok bude pripravený na prevzatie Zákazníkom v deň uvedený v popise Výrobku. O pripravenosti výrobku na prevzatie bude predávajúci zákazníka dodatočne informovať zaslaním príslušného e-mailu na e-mailovú adresu zákazníka uvedenú pri zadávaní objednávky.

 

7. V prípade objednávky Výrobkov s rôznymi dátumami pripravenosti na odber má Zákazník možnosť prevziať Výrobky po častiach (podľa ich pripravenosti na odber) alebo prevziať všetky Výrobky po dokončení celej objednávky.

8. Začiatok lehoty, počas ktorej má byť Výrobok pripravený na prevzatie Zákazníkom, sa počíta nasledovne:

a.    Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.

b.    Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.

9. Výrobok sa dodáva výlučne na Slovensku

 

§ 10

Právo na odstúpenie od zmluvy

 

1. Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní bez uvedenia dôvodu.

2. Lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od doručenia Výrobku Spotrebiteľovi alebo inej osobe ako dopravcovi, ktorého určil Spotrebiteľ.

3. V prípade zmluvy, ktorá zahŕňa viacero výrobkov, ktoré sa dodávajú samostatne, v dávkach alebo po častiach, lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od dodania poslednej položky, dávky alebo časti.

4. V prípade Zmluvy, ktorá zahŕňa pravidelné dodávky Výrobkov počas stanoveného obdobia (predplatné), lehota uvedená v odseku 1 začína plynúť od prevzatia prvej položky.

5. Spotrebiteľ môže odstúpiť od Zmluvy podaním vyhlásenia o odstúpení od Zmluvy Predávajúcemu. Stačí, ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Vyjadrenie je možné zaslať klasickou poštou, faxom alebo elektronicky zaslaním vyjadrenia na e-mailovú adresu predávajúceho alebo podaním vyjadrenia na webovom sídle predávajúceho - kontaktné údaje predávajúceho sú uvedené v § 3. Vyjadrenie je možné podať aj na tlačive, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 týchto Pravidiel a prílohu zákona zo dňa 30. mája 2014 o právach spotrebiteľa, nie je to však povinné.

7. Ak spotrebiteľ zašle vyhlásenie elektronicky, predávajúci bezodkladne zašle spotrebiteľovi na ním uvedenú e-mailovú adresu potvrdenie o prijatí vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.

8. Účinky odstúpenia od dohody:

a.    V prípade odstúpenia od zmluvy uzavretej na diaľku sa zmluva považuje za neuzavretú.

b.   V prípade odstúpenia od Zmluvy vráti Predávajúci Spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia Spotrebiteľa o odstúpení od Zmluvy, platby, ktoré Spotrebiteľ uhradil za zakúpený tovar, okrem nákladov na dopravu. V prípade vrátenia tovaru je spotrebiteľ povinný zaslať tovar na vlastné náklady.

c.    Predávajúci vráti platbu s použitím rovnakých platobných metód, aké spotrebiteľ použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným riešením, ktoré spotrebiteľovi nespôsobí žiadne náklady.

d.    Predávajúci môže zadržať náhradu, kým nedostane výrobok späť alebo kým mu nebude predložený doklad o vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

e.    Spotrebiteľ by mal výrobok zaslať späť na adresu : Jankowa 249, 38-350 Jankowa - bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď informoval predávajúceho o odstúpení od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak spotrebiteľ zašle výrobok späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

f.     Spotrebiteľ znáša priame náklady na vrátenie výrobku vrátane nákladov na vrátenie výrobku, ak výrobok vzhľadom na jeho povahu nie je možné bežne vrátiť poštou.

g.    Spotrebiteľ je zodpovedný len za akékoľvek zníženie hodnoty Výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku používania Výrobku iným spôsobom, než aký bol potrebný na zistenie povahy, vlastností a fungovania Výrobku.

9. Ak vzhľadom na povahu Výrobku nie je možné zaslať ho späť obvyklým spôsobom poštou, informácie o tom, ako aj o nákladoch na vrátenie Výrobku, budú uvedené v popise Výrobku v Obchode.

10. Právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku sa na spotrebiteľa v súvislosti so Zmluvou nevzťahuje:

a. ak je predmetom plnenia nerepasovaný predmet vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo určený na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa,

b. ak je predmetom plnenia vec dodaná v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený,

c. ak je predmetom plnenia predmet podliehajúci skaze alebo predmet s krátkou dobou trvanlivosti,

d. za poskytnutie služby, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred vykonaním služby predávajúcim informovaný, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy,

e. pri ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,

f. pri ktorých predmet plnenia tvoria veci, ktoré sú svojou povahou po dodaní neoddeliteľné od iných vecí,

g. pri ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzatváraní kúpnej zmluvy, ktorých dodávka sa môže uskutočniť až po 14 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h. ak sú predmetom služby zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy dodané v zapečatenom obale, ak sa obal po dodaní otvorí,

i. na dodávku novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom,

j. v prípade dodania digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak sa plnenie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a po tom, ako predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy,

 

§ 11

Reklamácia a záruka

 

1.    Predajná zmluva sa vzťahuje na nové výrobky.

2. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi vec bez vád.

3. V prípade vady tovaru zakúpeného u predávajúceho má zákazník právo uplatniť reklamáciu na základe ustanovení Občianskeho zákonníka o záruke.

4. Reklamáciu je potrebné podať písomne alebo e-mailom na adresy predávajúceho uvedené v týchto obchodných podmienkach.

5. Odporúča sa, aby reklamácia okrem iného obsahovala stručný opis vady, okolnosti (vrátane dátumu), za ktorých sa vyskytla, údaje o zákazníkovi, ktorý reklamáciu podáva, a žiadosť zákazníka v súvislosti s vadou tovaru.

6. Tovar zaslaný späť v rámci reklamačného konania sa zasiela na adresu uvedenú v § 3 tohto poriadku.

7. Ak bola na výrobok poskytnutá záruka, informácie o záruke, ako aj jej obsah, budú uvedené v popise výrobku v obchode. Predávajúci k predávanému výrobku priloží aj záručný list.

§ 12

Mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy

 

(1) Podrobné informácie o možnosti využitia mimosúdnych postupov podávania sťažností a nápravy zo strany spotrebiteľa a pravidlá prístupu k týmto postupom sú k dispozícii v kanceláriách a na webových stránkach okresných (mestských) spotrebiteľských ombudsmanov, spoločenských organizácií, ktorých štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa, vojvodských inšpektorátov obchodnej inšpekcie a na týchto internetových adresách Úradu pre hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php a http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

(2) Spotrebiteľ má k dispozícii tieto príklady postupov mimosúdneho vybavovania sťažností a nápravy:

a.    Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na stály zmierovací spotrebiteľský súd uvedený v článku 37 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), aby vyriešil spor vyplývajúci zo Zmluvy uzavretej s Predávajúcim.

b.    Spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na krajského inšpektora obchodnej inšpekcie podľa článku 36 zákona z 15. decembra 2000 o obchodnej inšpekcii (Zbierka zákonov z roku 2014, položka 148, v znení neskorších predpisov), aby začal mediačné konanie na zmierlivé vyriešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim.

c.    Spotrebiteľ môže získať bezplatnú pomoc pri riešení sporu medzi ním a predávajúcim, pričom môže využiť aj bezplatnú pomoc okresného (mestského) spotrebiteľského ombudsmana alebo spoločenskej organizácie, ktorej štatutárne úlohy zahŕňajú ochranu spotrebiteľa (napr. Zväz spotrebiteľov, Združenie poľských spotrebiteľov).

 

§ 13

Osobné údaje v online obchode

 

1.   Správcom osobných údajov Zákazníkov získaných prostredníctvom Internetového obchodu je Predávajúci.

2. Osobné údaje zákazníkov, ktoré správca zhromažďuje prostredníctvom internetového obchodu, sa zhromažďujú na účely plnenia kúpnej zmluvy, a ak s tým zákazník súhlasí, aj na marketingové účely.

3. Príjemcami osobných údajov zákazníkov internetového obchodu môžu byť:

a.    V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob doručenia poštou alebo kuriérom, Správca sprístupní zhromaždené osobné údaje Zákazníka vybranému prepravcovi alebo sprostredkovateľovi, ktorý v mene Správcu vykonáva doručenie.

b.    V prípade Zákazníka, ktorý v Internetovom obchode využíva spôsob platby elektronickou alebo kreditnou kartou, Správca sprístupní získané osobné údaje Zákazníka vybranému subjektu, ktorý v Internetovom obchode vykonáva vyššie uvedené platby.

4 Zákazník má právo na prístup k svojim údajom a na ich opravu.

5. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak neposkytnutie osobných údajov uvedených v Obchodných podmienkach potrebných na uzatvorenie kúpnej zmluvy má za následok nemožnosť uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 

§ 14

Záverečné ustanovenia

 

1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom Internetového obchodu sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny týchto obchodných podmienok zo závažných dôvodov, t. j.: zmena právnych predpisov, zmena spôsobu platby a doručenia - v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje zákazníka o každej zmene minimálne 7 dní vopred.

3. Záležitosti, ktoré nie sú upravené týmito podmienkami, sa riadia všeobecne platnými ustanoveniami poľského práva, najmä: Občiansky zákonník; zákon o poskytovaní služieb elektronickými prostriedkami; zákon o právach spotrebiteľov, zákon o ochrane osobných údajov.

4. Zákazník má právo využiť mimosúdne postupy podávania sťažností a nápravy. Na tento účel môže podať sťažnosť prostredníctvom online platformy EÚ na riešenie sporov, ktorá je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Product added to wishlist