Zásady ochrany osobných údajov https://radiatory-proterm.sk/

1. Všeobecné informácie

Tieto zásady ochrany osobných údajov stanovujú zásady spracovania a ochrany osobných údajov poskytnutých používateľmi v súvislosti s využívaním služieb obchodu.

2. Správcom osobných údajov obsiahnutých v službe je

Dawid Fyda ProTerm so sídlom ul. Jasna 9/2 , 33-300 Nowy Sącz NIP 7343554026

3. V záujme bezpečnosti zverených údajov sme vypracovali interné postupy a odporúčania, aby sme zabránili sprístupneniu údajov neoprávneným osobám. Monitorujeme ich vykonávanie a neustále kontrolujeme ich súlad s príslušnými právnymi predpismi – zákonom o ochrane osobných údajov, zákonom o poskytovaní elektronických služieb, ako aj so všetkými druhmi vykonávacích aktov a právnych predpisov spoločenstva.

4. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu vyjadreného používateľom a v prípadoch, keď ustanovenia zákona oprávňujú správcu spracúvať osobné údaje na základe ustanovení zákona, alebo na plnenie zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami.

5. Služba vykonáva funkcie na získavanie informácií o používateľoch a ich správaní týmito spôsobmi:

a) Pomocou informácií dobrovoľne uvedených vo formulároch.

b) Pomocou zhromažďovania cookies (pozri zásady používania cookies).

c) Pomocou údajov potrebných na realizáciu objednávky v obchode.

6. Služba zhromažďuje informácie dobrovoľne poskytnuté používateľom.

7. Údaje uvedené vo formulári sa spracúvajú s cieľom dosiahnuť účel vyplývajúci z funkcie konkrétneho formulára, napr. spracovanie informačného kontaktu alebo dokončenie objednávky v obchode.

8. Osobné údaje zanechané na stránke sa neodovzdávajú ani neposkytujú tretím stranám v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov.

9. K údajom obsiahnutým vo formulári má prístup osoba, ktorá ich tam vložila. Fyzická osoba má tiež právo kedykoľvek zmeniť a zastaviť spracovanie svojich údajov.

10. Vyhradzujeme si právo na zmeny v zásadách ochrany osobných údajov na webovej lokalite, ktoré môžu byť ovplyvnené vývojom internetových technológií, možnými zmenami v zákonoch o ochrane údajov a vývojom našej webovej lokality. O všetkých zmenách vás budeme informovať viditeľným a zrozumiteľným spôsobom.

11. Na webovej stránke sa môžu objaviť odkazy na iné webové stránky. Takéto webové stránky fungujú nezávisle od webovej lokality a tento subjekt na ne nijako nedohliada. Tieto webové stránky môžu mať vlastné zásady ochrany osobných údajov a podmienky, ktoré vám odporúčame si prečítať.

Ak máte akékoľvek pochybnosti o niektorom z ustanovení týchto zásad ochrany osobných údajov, sme vám k dispozícii. Kontaktné údaje: tel.: +421 910 730 720, e-mail: proterm6@gmail.com.

Product added to wishlist